Ögretmen Adaylarının Bilışsel Stilleri ile Bilgisayara Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 ÖZET: Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının bilişsel stilleri ile bilgisayara yönelik tutumlarını belirlemek ve aralarındaki ilşkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini Abant İzzet Baysal Üniversitesi, eğitim fakültesinde okuyan birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta okuyan öğrenciler arasında basit rasgele yöntem ile seçilen öğretmen adayları oluşturmaktadır (n=68). Araştırmada öğrencilerin bilişsel stillerini belirlemek amacıyla Witkin ve arkadaşlarının (1976) geliştirmiş oldukları, ve Çakan (Yayımda) tarafından Türkçe’ye adaptasyonu yapılan Grup Saklı Figürler Testi (GSFT) kullanılmıştır. Öğrencilerin bilgisayara karşı tutumları ise Loyd ve Gressard (1985) tarafından geliştirilmiş olan Bilgisayar Tutum Ölçeği ile belirlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin genel olarak bilgisayara karşı tutumlarında kararsız oldukları belirlenmiş; daha sonra ise, bilgisayar dersi almış olma durumu göz önünde bulundurularak yapılan Mann Whitney U testinde bilgisayar dersi alma durumunun bilgisayara karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştir. Öğretmen adaylarının bilgisayar tutumları ile bilişsel stilleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısına bakılmıştır. Bilgisayar dersi alan, almayan ve genel olarak tüm öğretmen adaylarının bilişsel stilleri ile bilgisayara karşı tutumları arasında düşük ve istatistiksel olarak manidar olmayan ilişkiler bulunmuştur (-.006 ile .309 arasında). Bu bulgular, öğretmen adaylarının bilgisayara karşı tutumlarını kestirmede bilişsel stillerin etkili bir değişken olmadığına işaret etmektedir.

ABSTRACT: The purpose of this study is to investigate the relationship between teacher trainees’ attitudes toward computers and their cognitive styles. The sampling for the study included randomly selected teacher trainees from the faculty of education at Abant Izzet Baysay University (n=68). The Group Embedded Figures Test, developed by Witkin et. al. (1976) and translated and validated by Çakan (in-press), was employed to determine their cognitive styles; and, a Computer Attitude Scale, developed by Loyd and Gressard (1985), was administered to establish their attitudes toward computers. It was found that teacher trainees were undecided in their attitude toward computers, in general. However, a Mann Whitney U test revealed that there is a significant difference between those who have taken a computer course earlier and those who have not. In order to determine the correlation between their attitudes and cognitive styles, Pearson Correlation analysis was conducted. It was concluded that a small (between -.006 and .309) but not statistically significant relationship existed between teacher trainees’ attitudes (including both those who have taken a computer course earlier and those who have not)  and their cognitive styles. These findings point out the fact that cognitive styles could not be considered as an effective contributor to participants’ attitudes toward computers.