İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Programı Geliştirme Süreçleri

ÖZET 

Bu çalışmada; İnternet Tabanlı Eğitim programı geliştirme ile ilgili alanyazın taraması yapılmıştır. İnternet Tabanlı Eğitim programı geliştirme süreçleriyle ilgili taranılan alanyazından İnternet Tabanlı Eğitim programı geliştirme sürecinin içerdiği bölümler tespit edilmiştir. Program geliştirme sürecinin bölümleri kavramsal çerçeve içerisinde açıklanmıştır. Bu bölümlerin kavramsal çerçevesi ortaya konulduğunda,  İnternet Tabanlı Eğitim programı geliştirme sürecinin proje karar süreci, program geliştirme süreci, deneme süreci ve uygulama süreci olarak temel dört süreçten meydana geldiği anlaşılmıştır. Daha sonra bu dört ana sürecin ilişkileri bir algoritma ile gösterilmiştir. 

Development Process of Web Based Education Program 

ABSTRACT 

In this study; literature has been searched about development of web based education program. The sections of development process of web based education program have been discovered from the literature. The sections discovered from literature have been explained as conceptual framework. When the conceptual frameworks of the sections put forward, it has been found out that development process of web based education consists of four main processes which are project decision process, curriculum development process, test process and implementation process. As a result; the relations of these processes have been shown with a figure and an algorithm.

CLOSE