Web Tabanlı Eğitimin Demokrası Bilincinin Gelişimine Etkisi

ÖZET: Demokrasi ve demokratik değerlerin öğrencilere benimsetilmesi günümüz dünyasında insanların barış içinde bir arada yaşamaları açısından önemlidir. İlköğretim programlarında ise gerek demokrasinin ne olduğu gerekse demokrasinin uygulama biçimlerine sınırlı olmakla beraber yer verilmektedir. Ancak, eğitim etkinliklerinde genellikle sınıf içinde geleneksel yaklaşımlarla daha dar bir alanda uygulama ve öğretim yapılmaktadır. 

 

Bu araştırmada, ilköğretim beşinci sınıfta iki farklı okuldaki öğrencilerin demokratik anlayışlarının web tabanlı öğretimle hangi düzeyde geliştiğini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, Murat ve Elazığ İlköğretim Okulu beşinci sınıfta okuyan toplam 56 öğrenci (34 öğrenci kontrol grubu, 22 öğrenci deney grubu) örnekleme alınmıştır. Deney grubunda dersler web tabanlı öğretimle, kontrol grubunda ise geleneksel öğretmen merkezli anlatım yöntemi ile ders işlenmiştir. Araştırmada nicel veriler performans değerlendirme yönergesi (rubrik) ile değerlendirilmiş ve nitel veriler için içerik çözümlemesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubu, nitel veriler açısından kontrol grubuna göre anlamlı farklılık (p<.05) gösterirken nicel verilerin analizinde deney grubu  öğrencilerinin kontrol grubuna göre önemli ölçüde farklılaşma gösterdiği görülmüştür. 

 

ABSTRACT: Adopting democratic values for students is important for living in peace. Democracy is included in primary school programs though limited. But the educational activities are more traditional. In this study, fifth grade students were surveyed. It was aimed to determine the effect of web-based instruction on democratic values of the students in two different schools. For that aim, totally 56 students were included into the study. There are 34 students in control group, 22 students in experimental group. Quantitative data were evaluated by means of performance evaluation instructions. Qualitative data were analyzed by content analysis. Results indicate that experimental group showed statistically significant differences (p<.05) from the point of qualitative data.

CLOSE