Öğretim Teknolojisi Olarak Televizyonda Görselleştirme ve Sunuş: Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Uygulamaları

Televizyon yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte modası geçmiş bir araç gibi görünse de neredeyse her evde bulunan ve yaygın olarak kullanılan bir kitle iletişim aracıdır. Bu nedenle, televizyonu bir eğitim aracı olarak kullanmanın hem öğrenci hem de uzaktan öğretimci açısından olumlu yanları vardır. Ulaşma maliyetinin düşüklüğü ve uzaktan öğrenen bireyde aidiyet duygusu yaratmadaki katkıları bunların başında gelmektedir.

Uzaktan öğretimde televizyon sistemin destekleyici bir parçası olarak düşünülüp, ona göre planlandığında; bu planlamada, televizyonun eğitimde yüklendiği su işlevler göz önüne alınır: Öğretimi destekleme ve zenginleştirme, bilgi verme, açıklama, açıklık getirme, özetleme, pekiştirme, güdüleme, boşlukları doldurma, çalışma hızı empoze etme, bir kaynağı geniş kitlelere götürme, tutum değiştirme, ulaşılması güç olgu ve olayları sunma.(1)

Türkiye’de okullaşmanın en düşük olduğu 0-6 yaş grubunda 8.5 milyon çocuk bulunmakta ve bu çocukların %30’unu 5-6 yaş grubu çocukları oluşturmaktadır.  (2) İstenilen sayı ve sürede okulöncesi öğretmeni yetiştirebilmek için uzaktan öğretim sistemi ile okulöncesi öğretmeni yetiştirme görevi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ ne verilmiştir.

Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı (OÖLP), Anadolu Üniversitesinin dört yıllık bir lisans programıdır. Kız meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan ve ÖSYS sonucunda OÖLP’ye yerleştirilen öğrenciler lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyacı doğrultusunda okulöncesi öğretmeni olarak atanacaklardır.

OÖLP’ de uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülen derslerin yanında, 3. ve 4. sınıfta “Okulöncesinde Uygulama” ve “Öğretmenlik Uygulaması”  dersleri, belirlenen okullarda uygulamalı olarak yürütülmektedir.  Uzaktan öğretim sistemiyle yürütülen  tüm dersler, basılı ders araçları olan kitaplar ile televizyon aracılığıyla yürütülmektedir.

OÖLP kapsamında gerçekleştirilen televizyon eğitim programları; televizyon yapım öğelerinin tümünden yoğun bir şekilde yararlanılarak, uzaktan öğretim tekniklerine uygun olarak hazırlanmış, yoğun emek harcanan  programlardır.

CLOSE