Bireylerin Teknoloji Kullanımı Problem Çözme Yetenekleri ile İlişkili Midir?

 

Özet: Çeşitli ülkelerde ortaya konan eğitim reformlarının hemen hepsi “Bilimsel Okuryazarlık” kavramını eğitim ve öğretimin temel amacı olarak gündeme getirmişlerdir. Tanım konusunda fikir birliğine varılamamış olmasına rağmen, genel olarak bilimsel okuryazarlık bilimsel bilgiyi kullanma yeteneği ve kişisel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda düşünebilmeyi içerir. A.B.D.’de tanımlanan “Ulusal Fen Eğitimi Standartları”nda bilimsel okuryazarlık bilimsel kavramları anlama, kültürel ve ekonomik üretime katılma ve kişisel kararlar verme süreçlerini içermektedir. Bireylerin bilimsel okuryazarlık süreçlerini kullanabilmeleri için problem çözme yeteneğinin gelişmesine ihtiyaçları vardır. Bilimsel okuryazarlık aynı zamanda bilgiye ulaşmada internet ve teknoloji kullanımından haberdar olmayı da içerir. Bu araştırmada, problem çözme yeteneği ile internet kullanımı arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmaya Marmara Üniversitesi’ne devam eden 128 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma verileri Heppner ve Petersen (1982)’in Problem Çözme Envanteri ve Tavşancıl ve Keser (2000)’in İnternet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bu iki ölçekten elde edilen veriler problem çözme ve internet kullanımı arasındaki ilişkinin (varsa) tespiti için biraraya getirilerek değerlendirilmiştir.

 

Abstract: Current reform efforts in education brought scientific literacy as the primary aim of the education. Although there is no consensus about the definition of scientific literacy, it is known as the ability to use scientific knowledge and ways of thinking for personel and social purposes. The National Science Education Standards in the US, defines scientific literacy as the knowledge and understanding of scientific concepts and processes required for personal desicion making, participation in civic and cultural affairs and economic productivity. People need to have problem solving ability to use processes included in scientific literacy. Scientific literacy also includes to be informed with internet and technology use to achieve the information. In this research study, the possible relationship between problem solving ability and tecnology use was investigated. 128 preservice elemantary science teachers who attend to M.Ü. participated in this study. Data about problem solving ability were collected through the administration of modified form of the Heppner and Peterson’s (1982) Problem Solving Inventory. Data about tecnology use were gathered by using a questionnaire designed by the researchers. The two types of research data were put together to investigate the correlation between problem solving ability and technology use.

CLOSE