MACROMEDIA FLASH EĞİTİMİ AMACI İLE GELİŞTİRİLEN BİR EĞİTSEL YAZILIMIN BÜTÜNSEL VE KULLANILAN YÖNTEMLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

ÖZET

 

Teknolojinin sürekli gelişmesiyle birlikte eğitim ortamlarında yeni teknolojilerin kullanılması ve bu durumun kaliteyi arttırma açısından ihtiyaç halini alması “Öğretim Teknolojisi” kavramının önemini arttırmıştır.  Bu gelişime paralel olarak öğretim ortamlarındaki etkileşimli kullanım olanakları ile her geçen gün gelişmeye devam eden bilgisayar yazılımları ve bu yazılımların etkinliği, eğitimde hızla ön plana çıkmaktadır.  Bu çalışmada; bilgisayar derslerinde kullanılmak üzere geliştirilen Macromedia Flash Eğitim yazılımı başka hiçbir öğretim materyali ve öğretim elemanı olmaksızın Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencilerinden oluşan bir öğrenci grubuna, Eğitimde Bilgi Teknolojileri dersi kapsamında 2 hafta süre ile uygulanmıştır.  44 öğrenciden oluşan bir çalışma grubuna uygulanan ön test- son test çalışmaları sonucunda elde edilen ölçme ve değerlendirme sonuçları ışığında, geliştirilen eğitsel yazılımın bütünsel ve kullanılan yöntemler açısından etkinliği araştırılmıştır. Çalışma bulguları; gereksinim duyulması halinde sadece bu tür bir materyal ile Flash eğitiminin mümkün olabileceğini gösterirken, öğretilmesi hedeflenen tüm bilgilerin bir senaryo doğrultusunda ilişkilendirildiği örnek çalışmaların önemini de vurgular niteliktedir. Ayrıca, araştırma kapsamında yapılan bireysel görüşmeler, bu tür bir materyalde kullanılacak yöntemler doğrultusunda öğrenci tercihleri ve beklentilerinin belirlenmesi açısından da önemli katkılar sağlamıştır.

 

 

CLOSE