TEKSTİL (ÖRME) İŞLETMELERİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİME YÖNELİK KULLANILAN TEKNOLOJİK EKİPMANLARIN ÇALIŞANLARIN ALGILAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 ÖZET

Çağımızdaki hızlı değişim teknolojik alanda da kendisini en üst seviyede hissettirmektedir. Tekstil alanında canlılığını sürdürmeye çalışan ülkeler bu değişime ayak uydurmak zorunda kalmaktadır. Türkiye için de durum pek farklı görünmemektedir. 2001 yılı verileri baz alındığında Türkiye’nin ihracat gelirlerinin % 40’ının tekstil alanından sağlandığı görülmektedir. 2005 yılı başından itibaren uygulamaya konulacak olan tek pazar ile şu anda bazı ülkelerin uygulamakta olduğu  kota uygulamasına son verilmesinden sonra bugünkü pazar paylarının dünya konjektüründe korunması oldukça zor görünmektedir. Bu durum karşısında Türkiye’nin ihracat potansiyelini koruyabilmesi için acilen önlemler alması şarttır. Bu önlemlerin en önemlilerinden birisi mevcut teknolojik ekipmanın yenilenmesi şeklinde olacaktır. Ancak gelişmiş ekipmanı kullanacak teknik alt yapıya sahip işgücü büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu araştırmada Türkiye’nin ihracatı içerisinde önemli bir paya sahip olan örme sektörü baz alınmıştır. Geniş bir yelpazeye sahip olan örme sektörü içerisinden de yıllık 1.200.000.000 çiftlik bir üretim ile halen dünya 3. olan çorap sektörü 2.’lik için İtalya ile çekişir hale gelmiştir.

Çalışmada ilk olarak çorap sektörünün genel insan kaynakları yapısı ele alınmıştır. Genellikle ilkokul mezunu olan ve üretim hattında çalışan gruplar üzerinde eğitim teknoloji ekipmanlarının algılamalarına yönelik etkileri araştırılmış ve bu gruba verilebilecek hizmet içi eğitimin yöntemleri tespit edilmiştir. Hedef kitle olarak belirlenen çorap işletmesinde A-B-C grubu vardiyalarında çalışan işçilere sözel anlatımla monolog olarak, tepegöz ile anlatımla ve projeksiyon yardımı ile anlatımla temel örme teknolojisi ve örmede kalite kavramı verilmiştir.

Araştırmanın her aşamasında SCANS yaklaşımı esas alınarak ulaşılan eğitim sonuçları ölçülmüştür. Elde edilen değerler ve diyagramlar çalışanların algılama başarılarına dayalı olarak yorumlanmıştır. Sonuçlara bağlı olarak, örme çorap işletmelerinin uygulayabilecekleri uygun ve uygulanabilir hizmet içi eğitim önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

CLOSE