GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NİN UZAKTAN EĞİTİM POTANSİYELİ 

ABSTRACT

In this study, potential of distance education in Gazi University was investigated. The research was conducted by scanning and description methods. The level of distance education and human source availability of Gazi University was identified. At the next stage it was realise that courses were needed within the Gazi University. In this research the questionnaire were used as a scale in which were used to collect data from head of departments and faculty research assistants, instructors and lecturers from all faculties in Gazi University.  After completion of this work collected data was analysed by computer and current situation is evaluated. The reliability and validity of the studies and the scale has been conducted by the researchers.

ÖZET

Bu bildiride Gazi Üniversitesi’nin uzaktan eğitim potansiyelini belirlemeye yönelik bir çalışmaya yer verilmektedir. Araştırma tarama modelindedir ve betimsel bir nitelik taşımaktadır. Gazi Üniversitesi’nin tüm eğitim birimlerindeki insan gücü kaynakları bakımından uzaktan eğitime hazır oluş düzeyleri belirlenmiştir. Bir sonraki aşamada ise Gazi Üniversitesi’nin hangi alanda ve ne tür uzaktan eğitim derslerine gereksinimi olduğu araştırılmıştır.  Eş deyişle, bu aşamada Gazi Üniversitesi tarafından sunucu olarak verilebilecek derslerin hangi alanlarda, ne tür dersler olabileceği belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Gazi Üniversitesi’ne bağlı fakültelerin değişik bölümlerinde görevli yönetici ve öğretim elemanlarının görüşlerini almak üzere iki ayrı anket kullanılmıştır. Uygulama sonucunda toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve var olan durum değerlendirilmiştir. 

CLOSE