TÜRKİYE’DEKİ OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMENLERİN EVLERİNDEKİ BİLGİSAYARI MESLEKİ AMAÇLI KULLANIM PROFİLLERİ

(SİVAS İLİ ÖRNEĞİ) 

ÖZET

Bilgisayarla ilgili gelişmeler her kurumda olduğu gibi eğitim kurumlarını da etkilemiştir. Eğitimin toplum açısından önemi gereği, bilgisayara çabucak adapte olması gerekmektedir. Okulların yönetsel ve eğitimsel anlamda bilgisayar ile bütünleştirilmesi sürecinin adımlarından biri de öğretmen ve müdürlerin bilgisayarı mesleki amaçlı kullanmalarını sağlamaktır. Bilgisayarı mesleki amaçlı kullanmanın bir yeri okul iken geniş zaman ve ortam sağlamak bakımından diğer ve en önemli yer “ev” dir. Bu çalışma ile öğretmen ve müdürlerin evlerindeki bilgisayarı mesleki amaçlı kullanma oranı tesbit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için Sivas il ve ilçe merkezlerinde bulunan ilk ve ortaöğretimdeki öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine (402 kişi) başvurulmuştur. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen “Bilgisayarı Evde Mesleki Amaçlı Kullanım Profili” isimli ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın bir sonucu öğretmen ve müdürlerin evlerindeki bilgisayarı pek de eğitsel/yönetsel amaçlı kullanmadıkları yönündedir. Öte yandan diğer bir sonucu evdeki bilgisayarı mesleki amaçlı kullanımının çeşitli değişkenlerden (cinsiyet gibi) etkilendiği ile ilgilidir. 

THE PROFILES OF USING FOR PROFESSIONAL AIM THAT COMPUTERS IN THEIR HOME OF SCHOOL MANAGERS AND TEACHERS IN TURKEY

(THE EXAMPLE OF SIVAS) 

ABSTRACT

The developments about the computer effect education associations, like every association. It must adapt to the computer by fast, in accordance with importance of education for the society. One of the steps of to become of united whole process with the computer as management and education of the schools, is to supply the teachers and the managers use the computer for professional aim. Another and important place is “home”, as to supply a large time and an environment, as using the computer for professional aim. The rate of using the computer that is in their home of the teachers and the managers was been determined, for professional aims, with this working. For this, it applied to sights of the teachers and managers who are been in Sivas and its districts (402 people). The measure was used that is named “The Profile of Using the Computer at Home for Professional Aim” that is developed by the researcher, in this working. As the result of the research, is direction on; the teachers and the managers aren’t using their home computer for education and management. On the other hand, another result of it is about effecting from different variables (like sexuality) for using the home computer for professional aims.  

 

CLOSE