GRAFİK HESAP MAKİNELERİNİN MATEMATİK DERSLERİNE ADAPTASYONU İLE İLGİLİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

ÖZET

Eğitim-öğretim adına, bir yeniliğin uygulanabilir olması, öğretmenlerin bu yeniliğin sağlayacağı yararlara inanmış olmalarına ve bu yeniliği sınıflarına taşıyabilecek düzeyde yetiştirilmelerine bağlıdır. Ancak bu durumda öğretmen kendisi için yeni olanı anlama ve uygulama gayreti içine girer. Bu görüşten yola çıkarak, bu araştırma matematik derslerinde, özellikle de geometri konularında, grafik hesap makinelerinin kullanımı hakkında matematik öğretmenlerinin görüşlerini ortaya çıkarmak için yapılmıştır.  Bu amaçla, TI-92 grafik hesap makinesi yardımıyla etkinlikler geliştirilmiş ve bu etkinlikler,Trabzon ilinde 14 matematik öğretmenine bir kurs vasıtasıyla tanıtılmıştır. Araştırmacı öğretmen yöntemi kullanılarak, öğretmenlerin kurs süresince etkinliklere katılımı gözlenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin görüşlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla biri kursun başında, diğeri kursun sonunda olmak üzere iki mülakat yapılmıştır. Bu veri kaynaklardan elde edilen nitel veriler analiz edilerek öğretmenlerin grafik hesap makinelerine bakışları tespit edilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen veriler, kurstan önce hiçbir öğretmenin grafik hesap makinesi teknolojisinden haberdar olmadığını göstermiştir. Ayrıca öğretmenlerin, matematik derslerinde hesap makinesi kullanımının öğrencilerin işlemsel becerilerine zarar verebileceği konusunda hemfikir olduğu görülmüştür. Kurstan sonra ise öğretmenlerin çoğu, bu teknolojinin öğrencinin ilgisini derse çekeceği, etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlayacağı, öğrencileri araştırmaya sevk edeceği, dolayısıyla matematik derslerinde kullanımının faydalı olacağı şeklinde görüşler bildirmiştir. Yalnızca dört öğretmenin görüşlerinde çok fazla bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Ayrıca bu çalışma, grafik hesap makinesi ve benzeri teknolojilerin matematik eğitiminde etkin bir şekilde kullanılabilmesi için müfredat programını ve üniversite giriş sınavlarını da içine alan pek çok alanda köklü değişikliklerin yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur. 

CLOSE