İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN SINIF VE ALAN ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR TUTUMLARI

ÖZET

Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında görev yapan sınıf ve alan öğretmenlerinin bilgisayar tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemi İstanbul’un 14 farklı ilçesinden seçilen 20 okuldaki 564 öğretmen (339 sınıf öğretmeni ve 225 alan öğretmeni) oluşturmuştur. Bağımsız değişken olarak kullanılan cinsiyet, yaş, bilgisayar sahibi olma gibi kişisel bilgilerin toplanmasında araştırmacı tarafından oluşturulan bir anket ve bilgisayar tutumlarının belirlenmesinde de Bilgisayar Tutum Ölçeği-Marmara (BTÖ-M) kullanılmıştır. BTÖ-M 42 önermeden oluşan 5’li likert türü bir tutum ölçeğidir. Bütünde genel bilgisayar tutumlarını ölçen bu ölçeğin, bilgisayara ilgi duyma, bilgisayar kaygısı ve bilgisayarların eğitim öğretimde kullanılması boyutların içeren üç alt ölçeği de bulunmaktadır. Verilerin analizinde bağımsız grup t testi ve tek yönlü varyans analizi istatistiksel teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen belli başlı sonuçlar şunlardır: (a) Cinsiyetle bilgisayar tutumları arasındaki tek anlamlı farklılık (p<0,01) bilgisayara ilgi duyma alt ölçeğinde bulunmuştur. Buna göre, erkek öğretmenlerin bilgisayara ilgi duymaya yönelik tutumları kadın öğretmenlerin tutumlarından daha olumludur; (b) Sınıf öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin bilgisayar tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır; (c) Bilgisayar tutumları ile (genel bilgisayar tutumları, bilgisayara ilgi duyma ve bilgisayar kaygısı) öğretmenlerin yaşları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Genel olarak genç öğretmenler daha yaşlı öğretmenlere oranla daha olumlu bilgisayar tutumlarına ve daha düşük bilgisayar kaygısına sahiptirler. Diğer yandan öğretmenlerin bilgisayarların eğitim öğretimde kullanılmasına yönelik tutumlarının yaşlarına göre farklılaşmadığı belirlenmiştir; (d) Öğretmenlerin hizmet süreleri ile bilgisayar tutumları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Genel olarak 1-5 yıl arasında hizmet süresine sahip olanlar 21 yıl ve üzerinde hizmet süresine sahip olan öğretmenlerden daha olumlu bilgisayar tutumlarına sahiptirler; (e) Bilgisayar sahibi olma ile bilgisayar tutumları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır;  ve (f) Öğretmenlerin bilgisayar kullanımında kendini yeterli görme seviyeleri ile bilgisayar tutumları arasında anlamlı farklılıklar (p<0,01) bulunmuştur. Bilgisayar kullanabildiğini ifade eden öğretmenlerin bilgisayar tutumlarının tüm tutum boyutlarında daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ilköğretim ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları ile ilişkilendirilerek tartışılmıştır.

CLOSE