SCHOOL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS IN PRIMARY SCHOOLS

 

ABSTRACT

Developments in information technologies have been impacting upon educational organizations. Principals have been using management information systems to improve the efficiency of administrative services. The aim of this research is to explore principals’ perceptions about management information systems and how school management information systems are used in primary schools. The respondents of this study were 98 elementary school principals in Edirne. Data were gathered using a five-part questionnaire. The first part collected demographic information about respondents. The others had statements about school management information systems. The data were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation. Results indicated that although technologic infrastructures of elementary schools are insufficient, school management information systems have an important contribution to school management. 

 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUL YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMLERİ

 

ÖZET

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler eğitim örgütlerini etkilemektedir. Okul yöneticileri yönetim bilgi sistemlerini yönetsel hizmetlerin etkililiğini artırmak amacıyla kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı ilköğretim okullarında okul yönetimi bilgi sistemlerinin kullanımı ve okul yöneticilerinin yönetim bilgi sistemlerine ilişkin görüşlerini saptamaktır. Araştırmanın katılımcıları 98 Edirne ili ilköğretim okulunun yöneticisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak beş bölümden oluşan bir anket geliştirilmiştir. Birinci bölüm ile katılımcılara ilişkin kişisel bilgiler elde edilmiştir. Diğer bölümler okul yönetimi bilgi sistemleri ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda ilköğretim okullarında teknolojik altyapının henüz yetersiz olmasına karşın, okul yönetimi bilgi sistemlerinin yöneticilere okul yönetimi konusunda önemli katkılar sağladığı saptanmıştır.

 

CLOSE