THE EFFECT OF  COMPUTER ASSISTED AND COMPUTER BASED TEACHING METHODS ON COMPUTER COURSE SUCCESS AND COMPUTER USING ATTITUDES OF STUDENTS

 

 

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, bilgisayar destekli ve bilgisayar temelli öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin Bilgisayar dersindeki başarılarına ve bilgisayar kullanmaya yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Altı hafta süren çalışmanın örneklemini Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü (I. Öğretim) 2. sınıfa devam eden 94 öğrenci oluşturmuştur. Öğrenciler öntest-sontest kontrol grup deseni ile kontrol ve deney grubunu oluşturacak şekilde dağıtılmıştır.  Veri toplamak amacı ile bir bilgisayar tutum ölçeği, seviye belirleme testi ve uygulama sınavı kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 12.00 programında t testiyle analiz edilerek değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bilgisayar destekli öğretim yöntemiyle Bilgisayar dersi alan öğrenciler, uygulama sınavında, bilgisayar temelli öğretim yöntemiyle dersi alan öğrencilerden daha yüksek başarı elde etmişlerdir. Buna karşılık her iki yöntem açısından, öğrencilerin bilgisayar kullanma tutumlarında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

CLOSE