BİR ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK TARİHSEL ROMANA YÖNELİK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

 

ÖZET

Tarih eğitiminde tarihsel romanların önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Çünkü tarihsel romanlar, orta öğretimde (lise) okuyan ergenlik dönemindeki gençlerin ulusal bir tarih bilinci kazanmaları için etkili birer araçtır. Bu çalışmada, tarihsel romanlara yönelik öğrenci ve öğretmen görüşleri ele alınmıştır. Bunun için survey veri toplama tekniği tercih edilmiştir. Veri toplama araçları olan öğrenci ve öğretmen anketleri, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Anketlerin hazırlanmasında ilgili literatürden yararlanılmıştır. Anketler, Kırşehir il merkezinde bulunan M. Akif Ersoy, Anadolu Güzel Sanatlar ve İmam Hatip Liseleri 1., 2. ve 3 sınıflardan toplam 223 öğrenciye ve Kırşehir il merkezinde görev yapan toplam 30 tarih öğretmenine uygulanmıştır. Ancak, öğrenci örnekleminde sadece 87 kişinin tarihsel roman okuması, örneklemin değişmesine yol açmıştır. Bu kişilerden alınan verilerin çözümlenmesinde yüzdelik analiz, t testi ve tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, hem öğrenciler hem de öğretmenler tarihsel romana yönelik olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür. Tarihsel romana yönelik bu görüşlerin olumluluk derecesini öğrenciler için tarihsel film izlemeyi sevme iken öğretmenler için tarihle ilgili kitap okuma durumunun arttırdığı bulunmuştur. Ancak, öğretmenlerin tarih derslerinde, öğrencilere tarihsel roman önermeleri noktasında yetersiz oldukları görülmüştür. Bunun nedenleri, hem öğretmenlerin Türkiye’deki tarihsel roman potansiyelinden habersiz olmalarına hem de bir öğretim materyali olarak tarihsel romanlardan nasıl yararlanılması gerektiğini bilmemelerine bağlanabilir. Bunun yanında, bazı öğretmenlerin tarihsel romanların yararları gibi zararlarının da olabileceğini belirttikleri görülmüştür. Bu zararlardan en çok üzerinde durulanları ise “taraflı bilgi sunması” ve “abartılı anlatımı nedeni ile gencin tarihsel gerçeğe olan inancını sarsmasıdır.

 

STUDENTS’ AND HISTORY TEACHERS’ OPINIONS TOWARDS HISTORICAL NOVEL AS A TEACHING MATERIAL

 

ABSRACT

As historical novels have effective meanings to render a united consciousness for the high school students at adolescence period, historical novels have an important role in history teaching. In this study, students’ and teachers’ opinions for historical novels was studied. Students’ and teachers’ questionnaires were developed by the researcher. The questionnaires were administered to a total of 223 students (responses reduced the sample to 86 students) from the 9th, 10th. and 11th grades of three high schools in Kırsehir city center and to 30 history teachers working in Kırşehir city center. Percentage analysis and t test and one-way Anova analysis techniques were conducted. The data revealed that both students and teachers have stated their opinions as positive for historical novels. It was found that these positive opinions of students are affected by watching historical films while it has increased the level of reading history related books for teachers. However, the teachers are inadequate at suggesting historical novels to their students in practice. Its reasons are that both teachers’ unawareness of the potential historical novels in Turkiye and their lack of knowledge of how to benefit from these novels as a teaching material. Besides, the teachers pointed out that historical novels might have disadvantages as well as advantages. The most emphasized disadvantage was “one-sided knowledge presentation” and “to weaken the history belief of the young because of its exaggerated explanation”.

 

CLOSE