TO COMPARE THE EFFECTS OF COMPUTER BASED LEARNING AND THE LABORATORY BASED LEARNING ON STUDENTS’ ACHIEVEMENT REGARDING ELECTRIC CIRCUITS

 

ABSTRACT

In this study, the research problem was: “Is the computer based physics instruction as effective as laboratory intensive physics instruction with regards to academic success on electric circuits 9th grade students?” For this research of experimental quality the design of pre-test and post-test are applied with an experiment and a control group. The data are collected by “Computer Laboratory Interest Survey (CLIS)”, “Physics Laboratory Interest Survey (PLIS)”, “Electrical Circuits Success Test (ECST)”. For the analyses of the data, the arithmetic mean, the standard deviation, dependent and independent t-tests are used. At the end of the study it is seen that there does not exist a significant difference between the instruction in laboratory and the instruction with computer to influence the success of the students. Thereby, it can be concluded that the computer based learning is as effective as the laboratory based learning on students’ achievement.

 

ÖZET

Bu araştırmada, “9. sınıf öğrencilerinin elektrik devreleri konusundaki akademik başarısında, simülasyon programı kullanılarak yapılan bilgisayar destekli fizik öğretimi, laboratuvar destekli fizik öğretimi kadar etkili midir?” sorusuna cevap aranmıştır. Deneysel nitelikli bu araştırma için deney ve kontrol gruplu ön test-son test deney deseni uygulanmıştır. Araştırma verileri; “Bilgisayar  Laboratuvarı İlgi  Anketi”, “Fizik  Laboratuvarı İlgi  Anketi” ve “Elektrik Devreleri Başarı Testi” ile toplanmıştır. Verilerinin analizinde Aritmetik Ortalama,  standart sapma, bağımlı ve bağımsız t-testi kullanılmıştır. Çalışma sonunda; laboratuvar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi ile bilgisayar (simülasyon) destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Buna göre; araştırma sonucu olarak öğrencilerin akademik başarısında bilgisayar (simülasyon) destekli fizik öğretiminin laboratuvar destekli fizik öğretimi kadar etkili olduğu söylenebilir.

CLOSE