DEVELOPMENT OF A NEW CURRICULUM FOR COMPUTER EDUCATION AND COMPARISON WITH THE CURRENT CURRICULUM OF THE TURKISH MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

 

ABSTRACT

The aim of this study is to develop a new curriculum, which meets the standards of today’s computer literacy and enables the students to apply the MS Excel program in their daily lives as a tool, for the spreadsheet courses in computer lessons in the 6th, 7th, 8th grades of the current curriculum of the Turkish Ministry of National Education, which is considered requiring improvements. During the study, the new curriculum developed for use in computer lessons was compared with the curriculum, which is currently applied by the Turkish Ministry of National Education, in accordance with the EU standards. Total of 80 students participated in the study. The students were divided into two groups. The spreadsheet curriculum was applied to the first group during the computer lessons. On the other hand, the curriculum for the elective computer course 4 of the Ministry of National Education was applied to the second group. The results of the Spreadsheet Application Tests developed by the researchers were utilized in collection of the necessary data. The t-test and single-factor analysis of variance methods were used in the analysis of the data obtained. The results of the study indicate that the newly developed spreadsheet curriculum is more effective compared to the curriculum of the Ministry of National Education for the computer courses in the primary education. This study will serve as a guide for reviewing and revising the Turkish Ministry of National Education’s primary education curriculum for the elective computer courses in line with the EU standards and in the light of the new curriculum developed.

 

Bilgisayar Eğitiminde Yeni  Öğretim Programının Geliştirilmesi ve M.E.B Öğretim Programı İle Karşılaştırılması

 

ÖZET

Bu çalışmanın amacı; geliştirilmeye ihtiyacı olduğu düşünülen M.E.B’nın İlköğretim II. Kademe bilgisayar öğretim programında yer alan hesap çizelgeleri (MS Excel) konusunda, günümüz bilgisayar okur-yazarlığı standartlarını sağlayan ve öğrencinin günlük yaşamında MS Excel programını bir araç olarak kullanabilmesine imkan tanıyan yeni bir öğretim programı geliştirmektir.  Çalışmada, bilgisayar dersinde kullanılmak üzere  geliştirilen yeni öğretim programı ile M.E.B’nın uygulamakta olduğu öğretim programı, AB standartları doğrultusunda  karşılaştırılmıştır. Araştırmaya toplam 80 öğrenci katılmıştır. Öğrenciler iki gruba bölünmüş, birinci gruba araştırmacılar tarafından geliştirilen hesap çizelgeleri öğretim programı, ikinci gruba ise M.E.B’nın ilköğretim seçmeli bilgisayar 4 öğretim programı uygulanarak ders işlenmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından  geliştirilen Hesap Çizelgeleri Uygulama Sınav sonuçlarından yararlanılmış, elde edilen verilerin analizinde t-testi ve tek faktörlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar, geliştirilen hesap çizelgeleri öğretim programının öğrencilerin bilgisayar ders başarıları açısından, M.E.B’nın ilköğretim bilgisayar öğretim programına kıyasla daha etkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, M.E.B’nın ilköğretim seçmeli bilgisayar dersi öğretim programının, AB standartları doğrultusunda ve geliştirilen yeni öğretim programı ışığında gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi konusunda rehber olacaktır.

CLOSE